เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลปะลุรู ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0980703237
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0980703237
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0847485155
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 0847485155
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862844564
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0862844564
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0848593509
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร : 0848593509
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0849663091
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0849663091
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0899773807
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0899773807
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0936311727
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 0936311727
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0872905062
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา

โทร : 0872905062
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79