เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
ว่าง
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0847485155
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862844564
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0848593509
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0849663091
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0899773807
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0936311727
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0872905062


× เทศบาลตำบลปะลุรู