เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศตลาดสดคงสภาพระดับดีมาก โครงการตลาดสดดัเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ปะจำปี 2552 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดสดดีมีมาตรฐานประจำปี 2551 ระดับจังหวัด ประเภทตลาดขนาดกลาง [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศคงสภาพตลาดสดระดับดีมาก โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2551 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศการประกวดเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี2552 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเมืองน่าอยู่ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี2551 [24 มีนาคม 2564]
รางวัลชนะเลิศ โครงการตลาดสดดีเด่นมีมาตรฐานและน่าซื้อ ระดับดีมาก จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2553 [24 มีนาคม 2564]
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [24 มีนาคม 2564]
เกียรติบัตรรางวัลนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอำเภอ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นรา…สะอาด ประจำปี 2562 [24 มีนาคม 2564]
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด"คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ" ต้นแบบระดับอำเภอสุไหงปาดี ประจำปี พ.ศ.2562 [27 สิงหาคม 2563]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)


× เทศบาลตำบลปะลุรู