เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขอสอบถามเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุว่าลงได้เมื่อไร

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตัวอย่างการคำนวณอายุ เช่น การลงทะเบียนของปี 2564 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ไปในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐจัดให้เป็นประจำ 4. หากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภูมิลำเนาที่ย้ายมาใหม่ 5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงใหม่ทุกปี เว้นแต่มีการย้ายภูมิลำเนา หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขบ้างอย่าง

(โดย:พี่ชาติ เขียนเมื่อ:15 มิถุนายน 2564)

ขอถังขยะเทศบาลไว้หน้าบ้านได้ไม่คะ อยู่ในตลาด

สวัสดีครับคุณดา ทางประชาสัมพันธ์ ได้รับเรื่องแล้วครับ และได้สอบถามไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้ว ทางเทศบาลไม่มีถังขยะบริการให้ครับ โดยท่านสามารถนำขยะของท่านมาวางไว้ที่หน้าบ้านของท่านได้ ในเวลาเช้าก่อน 8โมง จะมีรถเก็บขยะของทางเทศบาลมาเก็บขยะทุกวันครับ

(โดย:ดา เขียนเมื่อ:27 เมษายน 2564)

ไฟถนนที่หน้าตลาดเสียครับ

ขอขอบคุณครับ ที่แจ้งเรื่องมา งานประชาสัมพันธ์ได้แจ้งเรื่องไปยัง กองช่างให้เข้าไปช่วยซ่อมแซมต่อแล้วครับ

(โดย:พี่สม เขียนเมื่อ:09 เมษายน 2564)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว× เทศบาลตำบลปะลุรู