ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง