เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
การประชุมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปะลุรู ครั้งที่ 3/2565
จับสุนัขจรจัด เพื่อเตรียมผ่าตัดทำหมัน
โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แห่เทียนพรรษา ถวายวัดโคกตาและวัดปริมังคลาวาส
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู
 
thumb_up facebook fanpage
facebook

นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
thumb_up
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
โทร : 0849681219
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-(LPA)
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2564
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2563
folder ผลคะแนน (LPA) ประจำปี 2562

สถิติ sitemap
วันนี้ 276
สัปดาห์นี้2,495
เดือนนี้15,401
ปีนี้184,812
ทั้งหมด351,143


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
16/08/2565
16/08/2565
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กศ.
16/08/2565
16/08/2565
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
16/08/2565
16/08/2565
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย
กจ.
11/08/2565
16/08/2565
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
กค.
16/08/2565
16/08/2565
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สน.คท.
16/08/2565
16/08/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลปะลุรู