ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่่ี) รถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บง 7428 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง