ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด๑.๕x๕ ม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง