ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง