ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง