ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง