ชื่อเรื่อง : ซื้อโคมไฟตรุษจีน และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง