ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 24 คน )
เพศ
ชาย
78.57%
หญิง
21.43%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
40.74%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.93%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
22.22%
อื่นๆ
11.11%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
17.86%
พอใจน้อยที่สุด
17.86%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
13.33%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
20.83%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
20.83%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
12.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
35.71%
พอใจมาก
17.86%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
17.86%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
9.52%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
36.36%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
29.03%
พอใจมาก
22.58%
ปานกลาง
16.13%
พอใจน้อย
12.90%
พอใจน้อยที่สุด
19.35%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
20.83%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
31.58%
พอใจมาก
26.32%
ปานกลาง
10.53%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
15.79%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
32.00%
พอใจมาก
24.00%
ปานกลาง
12.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
15.00%
พอใจน้อยที่สุด
15.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
38.89%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
23.33%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
29.03%
พอใจมาก
19.35%
ปานกลาง
22.58%
พอใจน้อย
16.13%
พอใจน้อยที่สุด
12.90%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ - ไม่มี