เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file 1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file 99การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file 98การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file 97การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file 96การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file 95การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file 94การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file 93การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file 92การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file 91การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file 90การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file 89การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file 88การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file 87การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file 86การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file 85การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file 84การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file 83การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file 82การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file 81การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลปะลุรู