เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยสบู่ทุกครั้งaccount_box คณะผู้บริหาร
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล
รองนายกเทศมนตรี
นายเชิดชัย นีรนาถภูวดล
รองนายกเทศมนตรี
นายวิกรม ธนสมบัติมงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิกรม ธนสมบัติมงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายหะมะ เจ๊ะเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายหะมะ เจ๊ะเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
นายมานิตย์ มะยิ
ประธานสภาเทศบาล
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
นายกฤษฎา นฤชิต
รองประธานสภาเทศบาล
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอิสแม ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอารี สะมะแอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมะอาสมิง จารมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอลงกรณ์ ภูริกานต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายดอรอแม หะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายฟิกตรี มะดิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายฉัตรชัย จินดารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรศักดิ์ นฤชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
นายอุสมาน นาคสง่า
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0898701357
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์
รองปลัดเทศบาล
นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์
รองปลัดเทศบาล
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางณัฐกันย์ ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสิริพรรน จันทร์วิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสิริพรรน จันทร์วิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายเนติกร อินน้อย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายเนติกร อินน้อย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางภัทรวดี แก้วเมฆ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางภัทรวดี แก้วเมฆ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุทิษา ทองไกร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสุทิษา ทองไกร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวตัสนีม ทับคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวตัสนีม ทับคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนอรีต้า อาแซ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนอรีต้า อาแซ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง./ชง.)
นายนุกูล อินน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นายนุกูล อินน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
account_box กองคลัง
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสุนีย์ แป้นเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ ทองรมย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ ทองรมย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
account_box กองช่าง
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายสายันต์ กองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
นายฮาซัน ลูโล๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
หันหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
หันหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
นางสาวสุนิศา วาหะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุนิศา วาหะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางซูไวบ๊ะห์ สมานธรรกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางซูไวบ๊ะห์ สมานธรรกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางอรทัย มรรษนัยน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวพรพรรณ สว่างกิจวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวพรพรรณ สว่างกิจวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางพัชวิรินทร์ ชุ่มเพี้ยน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางพัชวิรินทร์ ชุ่มเพี้ยน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายฮัสบูเลาะ หะยีอุสมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฮัสบูเลาะ หะยีอุสมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
account_box กองการศึกษา
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นายมะสีดิ ซอเฮาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นายการียา สามะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายการียา สามะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอาสหม๊ะ หะมะ
ครูชำนาญการ
นางสาวอาสหม๊ะ หะมะ
ครูชำนาญการ
นางสาวรุสนี อาบูอาแซ
ครูชำนาญการ
นางสาวรุสนี อาบูอาแซ
ครูชำนาญการ
นสงสาวยาตี นาวี
ครูชำนาญการ
นสงสาวยาตี นาวี
ครูชำนาญการ
นางสาวอาซีย๊ะ หะมะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอาซีย๊ะ หะมะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัสมาวาตี เจ๊าะมะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัสมาวาตี เจ๊าะมะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสากีเย๊าะ นิเล๊าะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสากีเย๊าะ นิเล๊าะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรีดาวาตี กาจิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรีดาวาตี กาจิ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองการประปา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
นายอุดร สีจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
นางสาวฮัฟณี อิสมาแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวฮัฟณี อิสมาแอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายอุดร สีจันทร์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายอุดร สีจันทร์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางจนิดา ช่วยเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางจนิดา ช่วยเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
account_box
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
นายมานิตร อุตรสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปะลุรู-

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 264
เดือนนี้ 2,832
เดือนที่แล้ว 8,894
ทั้งหมด 18,668