เทศบาลตำบลปะลุรู call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file หลักเกกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ (การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

folder การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาตำบลปะลุรู ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลปะลุรู ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ผลประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผลการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปะลุรู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32× เทศบาลตำบลปะลุรู